Startpagina

Abduktiivinen sisällönanalyysi

(PDF) Sisällönanalyysi suomalaisessa hoitotieteellisessä

1.5 Abduktiivinen päättely! 17 1.6 Käytetty logiikka ja logiikan rekonstruointi! 20 2.1 Tutkimusongelma! 22 6.2 Sisällönanalyysi! 9 Aineisto- ja teorialähtöisyys. Laadullisessa tutkimuksessa teoriaa voidaan käyttää apuvälineenä, joka mahdollistaa esimerkiksi tulkintojen tekemisen kerätystä tutkimusaineistosta abduktiivinen päättely (Lauri ja Elomaa 1999). 611 taan ja sitä on käsitelty myös teoreettisena kä-sitteenä eräissä hoitotieteellisissä teorioissa. Ai SATU BERLIN UNIVERSITAS WASAENSIS 2008 ACTA WASAENSIA NO 198 LIIKETALOUSTIEDE 81 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT Innostava, lannistava, helpottava palaut 6 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Aineiston abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta olleellinen tieto, jonka perusteella muodostetaan teoreettinen käsitteistö Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokituksia niin kauan kuin se aineiston näkökulmasta on mahdollista Tutkija muodostaa yleiskäsitteiden avulla kuvauksen.

Tutkittavan ilmiön selittämiseksi sekä ymmärryksen lisäämiseksi, tutkimuksen strategia on abduktiivinen. Tutkimuksen empiriasta esiin nousseita havaintoja peilataan teorian tulkintojen kanssa, jotta aikaisemmasta teoriasta löytyisi tuloksien tueksi selittäviä ja vahvistavia tekijöitä mukaisesti. Aineiston sisällönanalyysin logiikkana toimi abduktiivinen sisällönanalyysi si-ten, että analyysi oli ensin aineistolähtöistä. Analyysin edetessä huomasin aineistoissa yh-teneväisyyksiä Siitosen (1999) voimaantumisen malliin, jota sovelsin analyysin yläluokki-en muodostamisessa Aineiston analyysimenetelmien valintaan vaikuttaa se, millaiseen ongelmanasetteluun tutkimuksella halutaan vastauksia Tutkielman aineisto koostuu kahdeksasta pariskunnan teemahaastattelusta. Haastateltavat olivat heteropariskuntia, joissa molemmat osapuolet olivat työssäkäyviä ja joilla oli ainakin yksi päivähoidossa tai alakoulussa oleva lapsi. Tutkielman metodologinen lähestymistapa on abduktiivinen sisällönanalyysi logiikka on abduktiivinen sisällönanalyysi. (Tuomi - Sarajärvi 2013: 95.) Käytimme hyö-dyksi deduktiivistä sisällönanalyysiä eli teorialähtöistä. Työtämme ohjaa ennalta määri-telty viitekehys. Perehdyimme aikaisempaa aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen j

havainnoimisesta. Aineiston analyysitapana on teoriasidonnainen sisällönanalyysi ja abduktiivinen päättelyn logiikka. Tutkimuksessani tarkastelen ohjaajan työnkuvaa, millaisia käsityksiä heillä on työstään sekä millaisia merkityksiä he sille antavat. Aloitan esittelemällä Vauvojen värikylpy -metodin ja sen taustall 1 JOHDANTO Media on perustava osa nykypäivän lapsuutta ja nuoruutta. Erilaiset mediat, ku-ten uutiset, pelit ja tarinat sekä mahdollisuus osallistua ovat elementtejä, jotk Formaali logiikka sellaisena kuin sitä yleensä opetetaan on deduktiivista.Jotkut filosofit ovat esittäneet kehittäneensä induktiivisen logiikan järjestelmän, mutta on kiistanalaista, ovatko tällaiset induktiivisen logiikan formaaliset järjestelmät mahdollisia

Aihealueet abduktiivinen sisällönanalyysi . 1 1 Johdanto Näyttöön perustuvuus hoitotyössä on aina ajankohtainen aihe. Jo terveydenhuoltolaiss Saunavaara Emmi Sukupuoliroolien ja sukupuolistereotypioiden rakentuminen kuudesluokkalaisten tule-vaisuuskuvissa Pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNT Toisena tutkimuskohteena tutkitaan yhtä viestintään käytettävää kanavaa (sosiaalinen media; some) ja sen sovelluksia (mm. Facebook, Twitter ja Youtube) Laadullinen, abduktiivinen sisällönanalyysi Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on laadullinen (kvalitatiivinen), abduktiivinen sisällönanalyysi

Päättely - Wikipedi

 1. •induktiivinen, abduktiivinen vai deduktiivinen analyysi? •isosta kokonaisuudesta pieneen vai pienestä isoon? (Ks. esim. Jolanki, O. & Karhunen, S. 2010.) KOODAAMINEN -MITÄ SE ON? * 2 (3) •Mihin koodi kiinnitetään? • mieti sitaation alku- ja loppukohta! •erilaista koodausta • koodaa uudella koodilla • koodaa vanhalla koodill
 2. Se on oppikirjatutkimus, jonka tutkimusmenetelmänä on sisällönanalyysi. Tutkimus on abduktiivinen eli teoriaohjaava. Käytin tutkimuksessa teoriapohjana Paakkarin & Paakkarin (2012) terveysosaamisen osa-alueita
 3. takyvyn muutokset ja onnellisuus 4
 4. 1 1 JOHDANTO Johtamisen määritellään yleisesti olevan tavoitteellista vuorovaikutusta (Johtajan käsikirja, 2012, 17). Tämän vuorovaikutuksen tarkoituksena on vaikuttaa johdettavien suorituksee
 5. Analyysitapani on abduktiivinen sisällönanalyysi. Hyödynnän kolmiosaista aineistoa: erään lastenkodin työntekijöiden vuonna 2005 vanhemmilta keräämää haastatteluaineistoa sekä saman lastenkodin vanhemmilta itse keväällä 2008 keräämiäni havainto- ja haastatteluaineistoa
 6. nalla onnistuttiin saamaan uusia yleisöjä museolle. Projekti onnistui tavoittamaan erityisryhmät uusina asiakkaina ja nosti saavutettavuuden taidemuseon kehittämisen kohteeksi

Tutkimusmenetelmänä on abduktiivinen kvalitatiivinen sisällönanalyysi (yhdistelmä groun-ded theory- ja sisällönanalyysiä). Tutkimus toteutettiin käyttäen mallia, joka muokattiin To-mas Valasekin hypoteesista, joka koskee pooling and sharing -yhteistyötä (Surviving Auste-rity - The case for a new approach to EU military collaboration. Aineiston analyysissa käytettyjä metodeja ovat karkea luokittelu, teemoittelu, sisällönanalyysi ja abduktiivinen päättely. Tutkimustulosten mukaan Aistikaaoksen moniaistisella näyttelyllä ja työpajatoiminnalla onnistuttiin saamaan uusia yleisöjä museolle

Pirkko Anttila: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta

 1. 2 rikastuttavat verkossa käytävää keskustelua, mutta vapaus antaa mahdollisuudet myös virheellisten tietojen levittämiselle. Väärästä tiedosta voi seurata yhteisön kannalta haitallisi
 2. Kolmas tieteellisen päättelyn logiikka on abduktiivinen sisällönanalyysi. (Tuomi - Sarajärvi 2013: 95.) Käytimme hyödyksi deduktiivistä sisällönanalyysiä eli teorialähtöistä. Työtämme ohjaa ennalta määritelty viitekehys
 3. toja opetussuunnitelmatyössä tapahtuvaa käännettä tai haastetta ja sen ratkaisua (Labov & Waletzky 2006
 4. Hyvä kuntoutustutkimustyössä : abduktiivinen tutkimus kuntoutustutkimustyön hyväkäsityksellisistä ristiriidoista 12.01.2016 - Haapakoski, Kais
 5. en kuntaorganisaatiossa kohti tehokkaampaa tulevaisuutta niina nurmi 1. Turun Kauppakorkeakoulu • Turku School of Economics YHTIÖITTÄMINEN KUNTAORGANISAATIOSSA: KOHTI TEHOKKAAMPAA TULEVAISUUTTA
 6. Äidin rintasyöpä nuoren aikuisen kokemana. by user. on 15 сентября 2016 Category: Document
 7. Mikrosirua käytetään eläinten tunnistamiseen. Siru on n. 1 cm pituinen, 2 mm paksuinen lasi- tai muovikapseli

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, 93) Omaan tutkimukseeni sopii parhaiten abduktiivinen eli teoriaohjaava sisällönanalyysi. Se on analyysitapa, joka etenee kuten aineistolähtöinen, induktiivinen sisällönanalyysi, mutta teoreettinen käsitteistö otetaan teorioista valmiiksi tiedettynä 5.3 Abduktiivinen laadullinen sisällönanalyysi.. 44 6 TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI..... 50 6.1 Millaisia käsityksiä Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien. Kyseessä on abduktiivinen analyysi, joka sijoittuu teoria- ja aineistolähtöisen Sisällönanalyysi mahdollistaa johtopäätösten tekemisen tarkasteltavasta. Teoriaa ohjaava sisällönanalyysi ei kuitenkaan ole päättelyketjultaan vä eli abduktiivinen päättely osoittautui puutteistaan huolimatta hyväks

Musiikin oppikirjasarjan sisällönanalyysi kriittisen pedagogiikan viitekehyksessä • Lapsen abduktiivinen päättely teknologisessa. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Opettajankoulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset ja niiden huomioon ottaminen käsityön opetuksessa. 7.2 Tutkimusaineisto n analyysi sisällönanalyysi n avulla. Laadullisen aineiston analyysi ja tulkinta. Aineiston analyysin yleisiä lähtökohtia Aineiston järjestäminen ja luokittelu Analyysin yleinen etenemine Abduktiivinen päättely perustuu induktiiviseen päättelyyn mutta käyttäen hyväksi myös deduktiivista päättelyä (Cohen & Manion 1994, 3). Abduktiivinen päättely lähtee liikkeelle empiriasta, mutta ei torju myöskään teorian olemassaoloa kaiken taustana

KvaliMOTV - 7.3.2 Sisällönanalyysi

 1. Tässä koodausvaiheessa aineisto merkittiin nimeämällä arvostuksiin liittyvät tekstikatkelmat. Koodauskehyksen muodostivat tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen sisältyvät tekijät. Kyseessä on abduktiivinen analyysi, joka sijoittuu teoria- ja aineistolähtöisen välimaastoon (esim. Tuomi & Sarajärvi 2009)
 2. Näiltä osin lähestymistapa oli abduktiivinen eli aiempaa teoriaa hyödyntävä (Tuomi & Sarajärvi 2009). Tilaajahaastattelujen aineistolähtöinen sisällönanalyysi toi esiin.
 3. silloin, kun ottaa kantaa johonkin kolmesta asiasta: 1. Homoseksuaalisuuteen 2. Uskontoon 3. Perussuomalaisuuteen Nämä kiihottavat kansaa. Tässä kohden toi

Abduktiivinen eli teoriaohjaavan analyysin ydin on teoreettisissa kytkennöissä aineistoon, mutta analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan tai teoria voi edesauttaa analyysin teoriaohjaavassa etenemisessä. analyysissa Kuten aineistolähtöisessä, analyysiyksiköt valitaan aineistosta, myös mutta aikaisempi tieto auttaa tai ohjaa analyysia Teoriasidonnainen sisällönanalyysi. Tavoitteena oli logiikaltaan abduktiivinen päättely, jossa lähtökohtana ovat vuorotellen aineisto ja valmiit mallit. Laadullisen menetelmän analyysimuotoja ovat induktiivinen, deduktiivinen ja abduktiivinen päättely. Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä päättelyssä havaintoja tehdään yksittäisistä tapahtumista, joiden avulla muodostetaan laajempia kokonaisuuksia

Laadullinen sisällönanalyysi, tai mikään muukaan tutkimuksen metodologia, ei ole arvo itsessään. Teoriaohjaavan analyysin logiikkana on abduktiivinen. Kurt Lewinin kenttäteoria 37! 2.5! Valta ja sosiaalinen pääoma 42! 3.! Tutkimusasetelma, aineisto ja menetelmä 51! 3.1! Ryhmähaastattelut ja muu aineisto 52! 3.2! Teemahaastattelu aineistonkeruun menetelmänä 56! 3.3! Analyysin menetelmä ja käytäntö: grounded theory ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi 58! 4. Lisäksi sisällönanalyysi on pakotettu kehittämään oman metodologian vastaamaan sen lainalaisuuksia. Teoriaohjaavan analyysin logiikkana on abduktiivinen.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö AIKUISOPISKELUN OHJAUKSEN MERKITYS SATAKUNNASSA * (c) Karppinen & Vähäsantanen (c) Karppinen & Vähäsantanen (c) Karppinen & Vähäsantanen (c) Karppinen & Vähäsantanen (c) Karppinen & Vähäsantanen TUTKIMUKSEN TAUSTAA Tutkimus on julkaistu 16.5.2012 sähköisessä muodossa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön. Abduktiivinen sisaelloenanalyysi. Abdukcni kalhotky rozalia. Abdukcna orteza atlanta. Compare Trends ( Please select at least 2 keywords to explore trends Dokumenttianalyysissa voidaan erottaa kaksi keskeistä analyysitapaa: sisällönanalyysi ja sisällönerittely. Aineiston käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan 5.2. Pöytäkirjojen sisällön analyysi: mitä kielen ilmiöitä käsitellään? Sisällönanalyysi on muun muassa yhteiskuntatieteissä tunnettu kvalitatiivisen tutkimuk-sen menetelmä, joka sopii kaikenlaisen.. Miten vuoden 2015 alkoholilakiuudistus vaikutti alkoholituotteiden markkinointiin sosiaalisessa mediassa?: Sisällönanalyysi sosiaalisen median alkoholimarkkinoinnista Suomessa ‏ A Katainen‏

KvaliMOTV - Aineisto- ja teorialähtöisyy

 1. mariina vyhlídka požár Yuasa Yumicron -akut tarantulanın özellikleri vikipedi teoriaohjaava sisällönanalyysi englanniksi meine liebe ist grün Autoradiot ja
 2. Yle Beta. Virtuaalikerronta Sisällönanalyysi Julkisen palvelun..
 3. Sivut 13-89, 149-196. • Tuomi, J. - Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi
 4. Hn kutsuisi grounded theory -metodologiaa uudella nimell, abduktiivinen selittv pttely, josta hn kytt lyhennett AEI (Abductive Explanatory Inferentialism). Grounded theory -metodologiaa hn kritikoi..
 5. Asiakasuskollisuus hallintaan (Mismanagement of Customer Loyalty) Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2003. Laadulllinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi
 6. Toinen artikkeli on sisällönanalyysi Pollayn (1983) esittämistä apelleista 110 virolaisessa lehtimainoksessa. Kolmas artikkeli on 204 suomalaisen kuluttajan kyselytutkimus, joka keskittyy..
 7. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi 2009). Mieti, millaista tietoa sinun on..

Sisällönanalyysi. Sisältö - PDF - docplayer.f

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Qualitative research and content analysis). Helsinki: Tammi. Vehkalahti, K. (2008) The Coding Manual for Qualitative Researchers. London, UK: SAGE Publications Ltd. Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi

Sisällönanalyysi prokrastinoivien opiskelijoiden motivaatiosta, kiinnostuksest Sisällön analyysi. Hoitotiede. 11 (1). Kyselytutkimuksen koulutusvaikutus. Sisällönanalyysi VEIVI-turvallisuuskyselyn sanallisesta palautteesta

Oikeutussuhde voi esimerkiksi olla jokin deduktiivinen, induktiivinen tai abduktiivinen päättelysääntö tai looginen konnektiivi. Rakenneteesi asettaa siis rajat vain oikeutuksen yleiselle muodolle, ei.. Piritta Seitamaa-Hakkarainen: Kvalitatiivinen sisällönanalyysi. Piritta Seitamaa-Hakkarainen: Protokolla-analyysi. Petri Tapio: Disaggregative Policy Delphi TAMKin opinnäytetyöohjeet Tabulan Röntgenhoitajakoulutuksen opinnäytetyöohjeet Heikkilä, T. Tilastollinen tutkimus Tuomi, J. & Sarajärvi, A. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi Hirsjärvi ym

Tekoäly osana markkinointikampanjaa : Sisällönanalyysi Cannes

Tutkimusmenetelmät: Sisällönanalyysi ja diskurssianalyysi. Tutkimuksen kulku: 1. vaihe: Etsi tietoa Krimin kriisistä verkosta ja selvitä ainakin seuraavat asiat: Mistä kriisissä on kyse Sisällönanalyysi informaatiotutkimuksen suomalaisista tutkimusjulkaisuista vuosina 1989-1995 [A content analysis of Finnish research publications in the years 1989-1995]

Aineiston analyysimenetelmät — Jyväskylän yliopiston Kopp

Sisällönanalyysi sosiaalisen median alkoholimainonnasta Suomessa ja Ruotsissa [How did the amendment if the 2015 Alcohol Act impact on alcohol marketing in social media? A content analysis in.. Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet: sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa. A Puupponen, A Paloviita, T Kortetmäki, T Silvasti

Näkymätön näkyväksi - Metakotityön sisältö ja jakamisen tava

Menetelmäosaamista hänellä on erityisesti laadullisesta tapaustutkimuksesta (metodeina esim. etnografinen tutkimusmenetelmä, fokusryhmät, haastattelut, sisällönanalyysi) Latvala, E. & Vanhanen-Nuutinen, Liisa Laadullisen hoitotieteellisen tutkimuksen perusprosessi: Sisällönanalyysi. - Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä Finnish: abduktio (fi), abduktiivinen päättely ..Suomen kilpailukyvyst ja tyn muuttumisesta Avaa uutta tutkimussuuntaa suunnittelututkimukseen Teollinen laadullinen tapaustutkimus Poikkitieteellinen Abduktiivinen ja konstruktiivinen Inhimillisen.. Abduktiivinen päättely kytkee käytännön ajattelun ja toiminnan päättelyprosesseihin. Layder (1998, 66, 132)..

Vauvojen värikylpy ohjaajien näkökulmasta: Ohjaajien antamia

In this article, I analyse both the urban space of Vyborg in relation to the Finnish tradition of memorialising the town, and the meanings given to certain places See results in another language. 16 languages available: Abductive reasoning Абдукция Raonament abductiu 溯因推理 Abduktiv ræsonnering Abductie (filosofie) Abduktiivinen päättely Abduction.. Translation. Finnish. abduktiivinen

Induktiivinen päättely - Wikipedi

suositut haut [[abduktiivinen]] [[päättely]] henkilökohtainen verkottaa seksiorja tapetoida kerta Informaatiotutkimuksen kansainvälisten aikakauslehtien sisällönanalyysi 2005 suositut haut vessa vahingoittaa [[abduktiivinen]] [[päättely]] polttoaine piisiru synergia

25. Tuomi J, Sarajärvi A (2003) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki. 26. Ciccone MM, Aquilino A, Cortese F, Scicchitano P, Sassara M, et al Työtapoja, Rauma: Kirjayhtymä. Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tekijä: Anneli Sarajärvi; Jouni Tuomi; Katariina Tirkkonen-Wane Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Tammi (2009) Saatavuus: Tuote ei tilattavissa ). Anttilan (2007) mukaan abduktiivinen päättely4 soveltuu eri-. tyisesti systeemien analysointiin. 73 s. Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi Millaisia ovat yleisimmät laadulliset menetelmät (esimerkiksi seuraavat: case-tutkimus, havainnointi, sisällönanalyysi, teemahaastattelu, kuva-analyysi, tulevaisuudentutkimus)

Populair: